historyコマンドの説明します。

説明

historyは、コマンドの履歴を表示するコマンドです。

使い方:history
読み方:ヒストリー
  略:なし

具体例

# コマンド履歴を表示する
[root@CE08PRD101 work]# history
(省略)
 1013  cat uniq_test.txt
 1014  uniq uniq_test.txt
 1015  sort uniq_test.txt | uniq
 1016  mail
 1017  netstat
 1018  netstat -an
 1019  netstat -antu
 1020  netstat -an
 1021  netstat -antup
 1022  ifconfig
 1023  ip a
 1024  history